თ. კუნჭულია

შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიური
სამუშაოების დროს

image-1

უაკ 550.8.02:658.382.3

ISBN 978-9941-20-835-5

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია შრომის კანონმდებლობის, შრომის უსაფრთხოების სამედიცინო-ბიოლოგიური და სანიტარიულ-ჰიგიენური საფუძვლები, საწარმოებში შრომის პირობების გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა სისტემა, განხილულია შრომის ფსიქოლოგიისა და საინჟინრო ფსიქოლოგიის შრომისდაცვითი ასპექტები, მავნე ფაქტორების მახასიათებლები და მათგან დაცვის საშუალებები, გეოლოგიური პროფილის საწარმოების საჰაერო გარემო და ვენტილაცია, სამედიცინო-სანიტარიული და საკომპენსაციო პროფილაქტიკა, საწარმოო ტრავმატიზმი, ელექტროუსაფრთხოების საფუძვლები, მოწყობილობების, ტრანსპორტის ექსპლუატაციისა და დამხმარე სამუშაოების წარმართვის უსაფრთხოება, გეოლოგიურ საწარმოებში მიმდინარე სხვადასხვა სახის სპეციალური სამუშაოების უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნები, აგრეთვე სახანძრო უსაფრთხოების საფუძვლები.
ნაშრომი გათვალისწინებულია ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „გეოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსწავლე ბაკალავრებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები