N1 (715), 2014 - [PDF]

ფიზიკა

. ჯიბლაძე, . ბაციკაძე. ატომის ბირთვის კლასტერული

აგებულება ............................................................ 11

 

დემოგრაფია

. გოიშვილი. მთა ითხოვს შველას ................................................................................................................................... 41

 

ახალი ტექნოლოგიები

. ასლამაზაშვილი, . ონიაშვილი, . ზახაროვი, . თავაძე, .ურუშაძე. Ti-Cr-C-Me ფაზათწარმოქმნის სისტემაში ზოგიერთი თავისებურება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის (თმს)

დროს ............ 45

 

მანქანათმშენებლობა

. ნატრიაშვილი, . მარგველაშვილი, . დემეტრაშვილი. საავტომობილო საწვავებზე ზოგიერთი დანამატის ეფექტიანობის

შესახებ ............................................................................................................................................................. 52

. იაშვილი. შეთავსებადობის კრიტერიუმის შერჩევა საზეთი მასალებისათვის .............................................. 58

 

ელექტრომანქანათმშენებლობა

. რიკრიკაძე, . შერმაზანაშვილი. თვითაგზნებადი სამფაზა ასინქრონული გენერატორების კვლევის

შედეგები.........................................................63

 

 სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობა

. შარაშენიძე, . მარგველაშვილი, . უსანეთაშვილი, . შარაშენიძე. ძრავიანი ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებით მოძრაობათა დიფერენციალური განტოლებების

ფორმირება............. 70

 

რკინიგზის ტრანსპორტი

. კუპატაძე, . კუპატაძე, . დიდებაშვილი, . კუპატაძე,

. გურამიშვილი. მთაგორიანი რელიეფის პირობებში რკინიგზის გამტარუნარიანობის ზოგიერთი პრობლემა ............................................................................................. 76

 

მასალათმცოდნეობა

. ღარიბაშვილი, . მეტრეველი, . მირიჯანაშვილი, . ჯაბუა,

. კუპრეიშვილი. დურალუმინის ზედაპირის დაფარვა შავი, ცვეთამედეგი ფენით ................................................................................................................................... 79

. ჯაბუა, . ტაბატაძე, . გიგინეიშვილი. ერბიუმის მონოტელურიდის ფირების მიღება, მათი ოპტიკური და ელექტრული თვისებები.......................................................................................................................................................... 84  

 

სამშენებლო მექანიკა

. მენაბდიშვილი. ქანების შედგენილობისა და რელიეფის ზეგავლენის გამოკვლევა ფერდობის მდგრადობაზე ასაშენებელი ნაგებობების და სეისმური დატვირთვების გათვალისწინებით ...................................................... 91

 

ბუნებრივი რესურსები

. სხვიტარიძე, . ციციშვილი, . კეშელავა, . წინწკალაძე. საქართველოს ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენება საშენ მასალათა

დანამატებად .......................................................................................................................................................... 98

 

არქიტექტურა

. ახვლედიანი. კოლხეთის დაბლობის დასავლეთ ზონაში ბალნეოლოგიური რაიონის ფორმირების ზოგიერთი საკითხი ........................................................................................................................................................................................................ 103

 

ქიმიური ტექნოლოგია

. ანდრიაძე, . მხჩიანი, . შენგელია, . გვასალია. ნიტრატ-ნიტრიტის შემცველობის ცვლილება მწვანილეულის 

კულინარიული დამუშავებისას.......................................................................................................................................... 109

 

მსუბუქი მრეწველობა

. მაღლაკელიძე, . ზაქარაია. ფეხსაცმლის საცდელი სტენდის სტრუქტურული მოდელები................................................................................................................................................................................... 114

 

საფეიქრო მრეწველობა

. ჩხაიძე, . მახვილაძე, . ლურსმანაშვილი, . ჩუბინიშვილი. აბრეშუმის წარმოების განვითარების ისტორია საქართველოში.......................................................................................................................................................................... 120

 

მრეწველობის ისტორია

. გოგოლიშვილი. მრეწველობის განვითარების პირველი ნაბიჯები აჭარაში .............................................. 127

 

მეცნიერების ისტორია

. ურუშაძე. ძველი მეცნიერების ახალი ფურცლები ........................................................................................... 131