N1 (718), 2015 - [PDF]

 

ფიზიკა

. ბენდელიანი, . დგებუაძე, . მეცხვარიშვილი. მაღალტემპერატურული რეზისტიული ღუმლის

ავტომატიზაცია  ............................................................................................................................ 9

 

აგროტექნოლოგია

. მეხრიშვილი. სასოფლო-სამეურნეო მიწათსარგებლობა საქართველოს

თანამედროვე ეკონომიკურ პირობებში (შიდა ქართლის რეგიონის მაგალითზე) ............................................... 13

 

მეტალურგია

. მოსია, . ნიკოლაიშვილი, . ჭუმბაძე, . ჯულუხიძე.

ტექნიკური სილიციუმის მიღების პროცესის მოდელირება ადგილობრივი ნედლეული მასალების გამოყენებით .......................................................................................................................................................... 18

 

სამთო საქმე

. ტალახაძე, . გამცემლიძე, . თევზაძე, . თუთბერიძე,

. ღუღუნიშვილი. მადნეულის საბადოზე სპილენძის დაბალხარისხოვანი მადნების კვლევა გამდიდრებადობის მიხედვით ............................................................................................................................................. 23

. ჯავახიშვილი, . გამცემლიძე, . არაბიძე, . რუხაძე, . თუთბერიძე, . სამხარაძე. სამსხვრევ მოწყობილობაში წვრილად დამსხვრევის პროცესზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების გავლენა ძნელსამდიდრებელი მანგანუმის მადნებისა და ნახშირებისათვის ................................................................................................................................................................ 27

 

ბოტანიკა

. ქვაჩაკიძე, . იაშაღაშვილი. საქართველოს მეორეული ფიჭვნარები და

ძირეული ტყეებით მათი ბუნებრივი ცვლის (სუქცესიის) კანონზომიერებები ..................................................... 38

 

გეოლოგია

. ბერიძე. ახალი მონაცემები ხრამის კრისტალური მასივის

გვიანვარისკული გრანატიანი გრანიტების გრანატების შესახებ  ............................................................................. 43

 

გარემოს დაცვა

. თევზაძე, . ომსარაშვილი. შავი ზღვის შელფური სანაპირო

აკვატორიული ფერდობის ბიოგამაგრების მეთოდები  ................................................................................................ 50

 

საინჟინრო ეკოლოგია

. თევზაძე, . ომსარაშვილი. ნოოსფერო, ნოოგენეზის პროცესები და

მისი ჰარმონიზაციის ასპექტები ............................................................................................................................................ 59

 

მანქანათმშენებლობა

ვლ. მარგველაშვილი, . ღლონტი, . შარაშენიძე, . ზაკუტაშვილი,

. ფარცხალაძე. მაბიჯი მანქანები — ტრანსპორტი

უგზოობისთვის  ...................................................................................................... 66

. ფარცხალაძე, ვლ. მარგველაშვილი, . შარაშენიძე, . ზაკუტაშვილი,

. ბაშალეიშვილი. სპეციალური დანიშნულების მობილური რობოტტექნიკური კომპლექსები  ............................................................................................................................................................................... 74

 

სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობა

. შარაშენიძე, ვლ. მარგველაშვილი, . ფარცხალაძე, . ზაკუტაშვილი.

ოთხღერძიანი სატვირთო ვაგონის ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული

გადაცემის დამუშავება ............................................................................................................................................................ 86

. შარაშენიძე, . ღლონტი, ვლ. მარგველაშვილი, . ფარცხალაძე,

. ზაკუტაშვილი. ვაგონების კლასიფიკაცია და მოძრაობის თავისუფლების ხარისხის განსაზღვრა ურიკის ელემენტების მოძრაობის მიხედვით  .......................................................................................... 91

 

მობილური მანქანები

. დოლიძე, . კენკიშვილი, . მაისურაძე, . მაზანიშვილი,

. ბურდული. სამხედრო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების საგამოცდო პოლიგონის გამავლობის უბნების საპროექტო

სქემები .................................................................................................................................................. 97

 

ფსიქობიოლოგია

. ალექსიძე. მკვლელი და თვითმკვლელი ორგანიზმების ფორმირების

ფსიქობიოლოგიური საფუძვლები აგრესიულ სოციალურ გარემოზე დამოკიდებულებით ......................... 105

 

გახსენება

(მიხეილ ხვინგია _ 90; ოთარ მარგველაშილი _ 90; ბიძინა

პეტრიაშვილი _ 70)……………………………………………………………..115

ავტორთა საყურადღებოდ................................................................................................... 119