N2 (500), 2016 - [PDF]

აგრარული და ბიოლოგიური მეცნიერებები

 

უაკ 663.5

SCOPUS CODE 1106

ნ. ბაღათურია, ლ. ქაჯაია, მ. დემენიუკი. ველურად მზარდი ღვიის ნედლეულისგან საკვები დანამატების მიღების ტექნოლოგია........................................................................................................... 11

 

ბიზნესი, მართვა და აღრიცხვა

 

უაკ 658.114.1

SCOPUS CODE 1401

ზ. ჯორბენაძე. სამეწარმეო რისკის გენეზისის საკითხებისათვის................................................................. 18

 

უაკ 061.1

SCOPUS CODE 1402

ლ. გრიგალაშვილი. საჯარო სექტორის აღრიცხვა-ანგარიშგების

რეგულირების სრულყოფისათვის.............................................................................................................................. 27

 

უაკ 796.51

SCOPUS CODE 1409

ბ. ხოტენაშვილი. ქვემო ქართლის რეგიონის ტურიზმის სტრატეგიის

პრიორიტეტული აქტივობები...................................................................................................................................... 36

 

უაკ 796.51

SCOPUS CODE 1409

მ. მეტრეველი, ბ. ხოტენაშვილი. საქართველოს რეგიონებში ტურიზმის

განვითარების მნიშვნელობა.......................................................................................................................................... 43

 

ქიმია

 

უაკ 544

SCOPUS CODE 1601

მ. მჭედლიშვილი, ზ. ისააკიანი. ზოგიერთი ცვლილება გოგირდის დიოქსიდის ჟანგვის რეაქციის წონასწორობის მუდმივასა და წონასწორული გარდაქმნის ხარისხის გამოთვლაში.................................................................................................................................................... 49

 

კომპიუტერული მეცნიერება

 

უაკ 008

SCOPUS CODE 1701

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, შ. დავითელაშვილი. სინერგეტიკის წარმოშობა და

განვითარება საუკუნეების მიჯნაზე........................................................................................................................... 57

 

უაკ 007.62

SCOPUS CODE 1702

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. პროტოტიპული ექსპერტული სისტემა შეფასებათა დახვეწისათვის.................................................................................................................................................................. 64

 

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

 

უაკ 33

SCOPUS CODE 2003

გ. ცაავა, გ. ხანთაძე. ინფლაციური და კვლავწარმოებითი პროცესების

ურთიერთზემოქმედების თავისებურებები............................................................................................................ 73

 

ენერგეტიკა

 

უაკ 621:3.026.5:536.423.1

SCOPUS CODE 2101

ე. მაჭავარიანი, გ. გიგინეიშვილი, ნ. ქსოვრელი. დუღილის რეაქტიული ძალის გავლენით ფირფიტის გადაადგილების სიჩქარის გამოკვლევა.......................................................................................................................................... 83

 

უაკ 621.3.026.5:536.423.1

SCOPUS CODE 2101

ნ. ქსოვრელი, მ. ჯიხვაძე, თ. კობახიძე. სითხის დუღილის პროცესში წარმოქმნილი რეაქტიული ძალის ექსპერიმენტული გამოკვლევა......................................................................................................................................... 89

 

ინჟინერია

 

უაკ 624.01

SCOPUS CODE 2202

მ. ნიკოლაძე, ე. ლოგაჩევა. ტრანსფორმირებადი ძალოვანი რგოლის სტრუქტურა და კინემატიკური ანალიზი.......................................................................................................................................... 95

 

უაკ 535.87

SCOPUS CODE 2205

ე. მეძმარიაშვილი, მ. სანიკიძე, ნ. წიგნაძე, ნ. მეძმარიაშვილი. ვენახის ავტონომიური სეტყვის საწინააღმდეგო 

ტრანსფორმირებადი სისტემა.................................................................................... 102

 

უაკ 62

SCOPUS CODE 2210

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე. ეკიპაჟ-ლიანდაგის რხევითი მოძრაობის განზოგადებული მათემატიკური მოდელის დამუშავება და მასების დინამიკური დატვირთვის განსაზღვრა................................................................................................................. 111

 

უაკ 541.6

SCOPUS CODE 2210

მ. შვანგირაძე, თ. გერკეული, დ. ბუცხრიკიძე. ბაზალტის ბოჭკოვან-პოლიმერული კომპოზიტის სიმტკიცეზე გამოცდა......................................................................................................................... 119

 

უაკ 62251:62784.1

SCOPUS CODE 2210

მ. შვანგირაძე, ვ. შილაკაძე. ქარის გენერატორის როტორის ფრთის სიმტკიცის განსაზღვრა....................................................................................................................................................................... 126

 

უაკ 622.245

SCOPUS CODE 2213

თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, ა. მაისურაძე. საბურღი ხსნარის შემადგენელი კომპონენტების და არსებული ფაქტორების გავლენა კოროზიულ პროცესებზე ჭაბურღილების ბურღვისას........................................................................................................................................ 132

 

მათემატიკა

 

უაკ 311

SCOPUS CODE 2613

რ. ჩართოლანი. დაფინანსების ერთ მოდელში შემავალი ობიექტების რანჟირების სტატისტიკური მეთოდი............................................................................................................................................. 139

 

ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია და ფარმაცევტიკა

 

უაკ 668.5

SCOPUS CODE 3001

ქ. ბაციკაძე. ფიტოკოსმეტიკის აქტუალურობა................................................................................................. 144

 

უაკ 668.5:667.622

SCOPUS CODE 3001

ქ. ბაციკაძე. საღებრები კოსმეტიკაში.................................................................................................................... 149

 

ავტორთა საძიებელი................................................................................................................................................ 154

ავტორთა საყურადღებოდ.................................................................................................................................... 155