N2 (725), 2017 - [PDF]

 

სარჩევი

 

 

ფიზიკა

მ. მეცხვარიშვილი, ი. კალანდაძე, მ. ტეტელოშვილი, მ. კვირიკაშვილი,

ქ. ბარამიძე, ნ. ჯოხაძე, მ. ბერიძე, მ. შოგირაძე. 169 Tm-ის 93.61 კევ g-გადასვლის

შინაგანი კონვერსიის ელექტრონული სპექტრის გამოკვლევა...................................................... 9

 

სამშენებლო მექანიკა და სეისმომედეგობა

მ. ბედიაშვილი, გ. ყიფიანი, მ. თოდუა. ნაგებობათა ანტისეისმური ღონისძიებები

და მიწისძვრისაგან დაცვის ზოგიერთი ასპექტი.......................................................................... 18

 

ბიზნესი

მ. იაშვილი. იაპონური გზა მცირე საწარმოდან მსოფლიოს უმსხვილეს

კომპანიამდე (მენეჯმენტის ზოგიერთი თავისებურება კომპანია

`სონის” მაგალითზე)...................................................................................................................... 31

 

ეკოლოგია

ალ. მიქაბერიძე, †მ. ჯიბლაძე, ვ. გვახარია, ტ. ადამია, გ. ჟორჟოლიანი,

ზ. ბერაძე. ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონის მთავარი სატრანსპორტო მაგისტრალების (ვაჟა-ფშაველასა და ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირები, პეტრე ქავთარაძის ქუჩა) ხმაურით დაბინძურების ხარისხის შეფასება           39

 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

გ. ხომერიკი. ტურიზმის როლი აჭარის ეკონომიკის ტრანსფორმაციაში................................. 48

ვ. ნეიძე, ნ. პავლიაშვილი, მ. თუთბერიძე. საკურორტო ტურიზმის განვითარების

ტენდენციები საქართველოში...................................................................................................... 60

 

პალეოგეოგრაფია

რ. ხაზარაძე, კ. ხარაძე, თ. ჩალაძე. პალეოკლიმატისა და გეოგრაფიული

გარემოს ცვალებადობა აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე

ჰოლოცენში................................................................................................................................... 69

 

ნანობიოლოგია

ნ. ალექსიძე. ნანოტექნოლოგია და მისი გამოყენების პერსპექტივები

ბიომედიცინაში............................................................................................................................. 76

 

 

ბიოტექნოლოგია

დ. დევაძე, თ. კაჭარავა. კენკროვანი კულტურების In vitro ვიტრო გამრავლების

ტექნოლოგიები............................................................................................................................. 83

 

პალეობიოლოგია

ჟ. დოლიძე. აღმოსავლეთ საქართველოს ზედა პლიოცენური ფლორა..................................... 90

 

ენერგეტიკა

ლ. გუგულაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ი. მეცხვარიშვილი. ჰიდროაგრეგატების

ვიბრაციული მდგომარეობის კონტროლისა და დიაგნოსტიკის ახალი სისტემა....................... 98

 

ჰიდროგეოლოგია

ბ. მხეიძე, ავ. სონღულაშვილი, ზ. კაკულია, ი. ნანაძე, მ. კოპაძე, ლ. ღლონტი.

აჭარა-თრიალეთის მინერალური წყლების მონიტორინგის ზოგიერთი შედეგის

შესახებ......................................................................................................................................... 105

 

ჰიდროტექნიკა და მელიორაცია

ნ. ბერაია. წყლის ბალანსის გაანგარიშება სიმინდის კულტურისათვის.................................. 111

 

მანქანათმშენებლობა

თ. მეგრელიძე, გ. პირველი, გ. გუგულაშვილი, ვ. ღვაჩლიანი. ფოთლის

საჭყლეტ-საქუცმაცებელ-საგრეხი მანქანის მუშა დანების მოქმედი სიმძლავრის და

მანქანის მწარმოებლურობის განსაზღვრის მეთოდიკა............................................................. 117

 

მსუბუქი მრეწველობა

თ. მაღლაკელიძე, ს. როტელი. იუხტის ტყავის გათრიმვლის რეჟიმები და

მიღებული მასალის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები............................................................. 123

 

კვების ტექნოლოგია

ე. ხვიჩია, გ. კაიშაური. ზოგიერთი გარეული ხილკენკროვანი ნედლეულის

გამოკვლევა ფქვილის დამზადების მიზნით.............................................................................. 138

გ. კაიშაური. „ქართული თეთრის“ ჯიშის გოგრის ბიოქიმიური და ტექნოლოგიური

კვლევის შედეგები....................................................................................................................... 143

 

ავტორთა საყურადღებოდ...................................................................................................... 148