N6 (8), 2012 - [PDF]

კერძო სამართალი
 

ზ. გაბისონია. საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების ზოგიერთი  

პრობლემა…………………………………………………………………………3  

ზ. გაბისონია. შრომითი ურთიერთობების რეგულირება საერთაშორისო

კერძო სამართალში………………………………………………………………8

ბ. მაისურაძე. საწარმოს ლიკვიდაციის სამართლებრივი რეგულირება

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით……………………18

მ. ღვინიაშვილი. სააპელაციო საჩივრის დასაშვებობის ზოგიერთი

ასპექტი……………………………………………………………………………23

ი. ბუხიაშვილი. თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში რეგისტრირებული

კომპანიების იურისდიქციის საკითხი…………………………………………28

ი. ბუხიაშვილი. საქართველოს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები

და მათში კომპანიების რეგისტრაციის თავისებურება……………………35

ს. ჯორბენაძე. საჯარო ინფორმაციის გაცემა საქართველოში……………41

ლ. ლატარია. საქმის განხილვის უსაფუძვლო გაჭიანურებისაგან

დაცვის ეფექტური მექანიზმები………………………………………………54

გ. კიკილაშვილი. ინტერესთა კონფლიქტის ზოგიერთი პრობლემა ქართულ საკორპორაციო სამართალში………………………………………61

ქ. კუხიანიძე. საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის პირობები 

სამოქალაქო სამართლის პროცესში საქართველოსა და საზღვარგარეთის

ქვეყნების საპროცესო სამართლის მიხედვით………………………………67

ლ. მოსახლიშვილი. პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობა

საქართველოში……………………………………………………………………77

ო. ტატალაშვილი. მრავალმხრივი ინვესტიციების გარანტიების სააგენტო

(MIGA), როგორც უცხოური ინვესტიციების გარანტორი…………………86

მ. თურქია. არასრულწლოვან პირთა დაცვა პროსტიტუციისა და

პორნოგრაფიისგან………………………………………………………………90

მ. თურქია. ზრუნვამოკლებულ ბავშვთა ოჯახური ძალადობა – პრობლემები და მისი სამართლებრივი რეგულირება………………………93

თ. ხურციძე. ფრენშაიზინგის ხელშეკრულების შედარებითი ანალიზი

იჯარისა და ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებებთან…………………………98

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დისციპლინური

პასუხისმგებლობა………………………………………………………………102

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ფილოსოფიური და თეორიული საფუძვლები…………………………………………………111

ქ. გოგუა. ხელშეკრულებიდან გასვლა სახელშეკრულებო ვალდებულების

მოსალოდნელი შეუსრულებლობის შემთხვევაში…………………………117

ქ. გოგუა. შეტყობინება ხელშეკრულებიდან გასვლის შესახებ…………123

ლ. შურღაია. დაზღვევის ხელშეკრულება და მისი რეგულირების

შედარებითი ანალიზი…………………………………………………………127
 

საჯარო სამართალი
 

მ. გორგოშაძე. არისტოტელე – სახელმწიფოს წარმოშობის ანთროპული

თეორიის ფუძემდებელი………………………………………………………133

ი. გაბისონია. გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის

სამართლებრივი გარანტიები…………………………………………………138

ქ. ჩახვაძე. ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების თავისებურება ამერიკის

შეერთებული შტატების მაგალითზე…………………………………………146

მ. ოკუჯავა. ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემის ჩამოყალიბება

პოსტსაბჭოთა საქართველოში…………………………………………………151

ს. კუპრაშვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების საგადასახადო დავების

გადაწყვეტის დოქტრინალურ-თეორიული ასპექტების

პროცედურები…………………………………………………………………160

ვ. ზარდიაშვილი. მთავრობის ფორმირება საპარლამენტო რესპუბლიკაში…………………………………………………………………168

გ. აბაშიძე. ბრალდებულის დაცვის უფლების გარანტიები………………173

გ. აბაშიძე. გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობა,  მისი როლი და

მნიშვნელობა გამოძიების სტადიაზე…………………………………………178

პ. კობალაძე, ვ. ბელთაძე. სამართლიანობის პრინციპი

სისხლისსამართლებრივ დევნაში……………………………………………185

ჯ. გაბელია, ი. იმერლიშვილი. დანაშაული – მოტივისა და მიზნის

დაკმაყოფილების ხერხი………………………………………………………194

კ. დოხნაძე. გენოციდის გამიჯვნა კაცობრიობის წინააღმდეგ

მიმართული სხვა დანაშაულისგან……………………………………………207

მ. გუდავაძე. ნარკოტიკულ დანაშაულთა პროფილაქტიკის კომპლექსური

ღონისძიებების სამართლებრივი უზრუნველყოფა………………………220

მ. გუდავაძე. ნარკომანია – სამედიცინო და სოციალური პრობლემა…229

ვ. გაბედავა. შემთხვევის ადგილის დათვალიერების მნიშვნელობა

მკვლელობის საქმეზე…………………………………………………………234

 

სამართლის ისტორია
 

ნ. ნიორაძე. მართლმსაჯულება და კანონი ალექსანდრე ამილახვარის, იოანე და დავით ბაგრატიონების შემოქმედებაში…………………………244

ვ. სონღულაშვილი. რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების მოწვევის

პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები…………………………………252
 

საერთაშორისო სამართალი
 

მ. რაფავა. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმათა დარღვევა

და პასუხისმგებლობის პრინციპები…………………………………………257

მ. რაფავა. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის

პრობლემები ნაციონალურ სამართალში……………………………………263