ჯ. შენგელია

ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების
თეორიული საფუძვლები

image-1

უაკ 541.13

ISBN 978-9941-20-972-7 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტროქიმიური სისტემების არსი და ელექტროქიმიური თერმოდინამიკისა და კინეტიკის ძირითადი დებულებები. ყურადღება ეთმობა თეორიული ელექტროქიმიის კანონზომიერებების კავშირს გამოყენებითი ელექტროქიმიის პრობლემებთან.
მასალის უკეთესად ათვისების მიზნით დამხმარე სახელმძღვანელოში შეტანილია ტექნიკური ელექტროლიზის მატერიალური და ენერგეტიკული პარამეტრების გაანგარიშების მაგალითები ამოხსნილი ამოცანებითურთ.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიის  ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები