ე. ხუციშვილი

ზოგადი ასტრონომია

image-1

უაკ 5236

ISBN 978-9941-28-039-9 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია კლასიკური და თანამედროვე ასტრონომიის საკითხები, შინაარსი ზოგადი ასტრონომიის საფუძვლების აუცილებელი მინიმუმის მასალას მოიცავს. ასტრონომიულ ცნებებსა და მოვლენებში ჩაწვდომა ძირითადად მოითხოვს კარგად განვითარებულ სივრცულ წარმოდგენებს. ამ მიზნით მოცემულია მრავალი თვალსაჩინოება, ნახაზი და სხვა; სალექციო კურსში მოცემულია სფერული და პრაქტიკული ასტრონომიის ელემენტები, ასევე მზისა და მთვარის ხილული და ნამდვილი მოძრაობა, დედამიწისა და პლანეტების მზის გარშემო მოძრაობა, მზისა და მთვარის დაბნელება, ცის სფერო და მისი მახასიათებლები, ციური კოორდინატები და მათი გარდაქმნები, კალენდარული სისტემების აგება, ასტრონომიული ინსტრუმენტები, მნათობამდე მანძილის განსაზღვრა, ვარსკვლავთა ზოგადი დახასიათება, ვარსკვლავის სპექტრული კლასიფიკაცია, ჩვენი და გარე გალაქტიკის ობიექტთა ზოგადი დახასიათება. მოყვანილია კონკრეტული ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და შესაბამისი მეთოდიკური მითითებები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სტუ-ის მათემატიკის დეპარტამენტის, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.