ნ. იმნაძე

არქიტექტურის თეორია და პრაქტიკა,
კვლევა-განზოგადება

image

უაკ 72

ISBN 978-9941-28-022-1 (PDF)

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში  განხილულია არქიტექტურის თეორია და მისი ინტერპრეტაციის პრაქტიკა, თანამედროვე არქიტექტურის ძირითადი კონცეფციები და ამა თუ იმ თეორიული მიდგომის გამოყენების შესაძლებლობა კონკრეტული ობიექტის ანალიზისას. განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული არქიტექტურული შემოქმედების ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ასპექტებზე.
სალექციო კურსი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: შემოქმედებითი ჰიპოთეზები, ტრადიცია და თანამედროვეობა, რეგიონალიზმი არქიტექტურაში, ისტორიზმის ფაქტორი XXI საუკუნის არქიტექტურაში, ახალი შენობა ისტორიულ და ლანდშაფტურ გარემოში; კონტექსტი და კონტრასტი, ინდუსტრიული არქეოლოგია და სხვა.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისთვის. იგი გამოადგება დაინტერესებულ პირებსაც.