ფ. ქვაცაბაია, მ. სადუნიშვილი

გეოდეზიური სამუშაოები მიწათმოწყობის
დროს

image

უაკ 528

ISBN 978-9941-28-047-4 (PDF)

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში დეტალურადაა აღწერილი გეოდეზიური სამუშაოების როლი მიწათმოწყობის დროს. განხილულია მიწათმოწყობის სამუშაოების გეოდეზიური უზრუნველყოფისათვის საჭირო მაღალი ხარისხის გეგმურ-კარტოგრაფიული მასალების დამზადებისა და მიწათმოწყობის პროექტების ნატურაში გადატანის საკითხები.
ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო გეოდეზიის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ის დიდ დახმარებას გაუწევს ამ დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს. 

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები