გ. მურჯიკნელი

გადაცემის რადიოსარელეო და
თანამგზავრული სისტემები

image

უაკ 621.396.4:521.6

ISBN 978-9941-28-049-8 (PDF)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია ტელეკომუნიკაციის რადიოსისტემების აგების პრინციპები, განხილულია რადიოსიხშირული რხევის მოდულაციის სახეები, რადიოსისტემებში გამოყენებული რადიოტალღების თვისებები, საანტენო-ფიდერული მოწყობილობა, განხილულია ტელეკომუნიკაციის თანამგზავრული სისტემების აგების თავისებურებები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ტელეკომუნიკაციის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები