ზ. სიმონგულაშვილი

ფეროშენადნობების წარმოების ტექნოლოგიური
პროცესების ინტენსიფიკაცია

image-1

უაკ 669.168

ISBN 978-9941-28-050-4 (PDF)

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში ახალი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად განხილულია მანგანუმიანი ფეროშენადნობების კერძოდ, სილიკომანგანუმის მიღების ტექნოლოგიის ოპტიმიზაციისაკენ მიმართული ღონისძიებები. მოცემულია სილიკომანგანუმის გამოდნობის ეფექტურობის გაზრდის ძირითადი მიმართულებები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მეტალურგიის“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოადგეთ მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და ფეროშენადნობების წარმოებაში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები