მ. მელქაძე

საცხოვრისი – ანამნეზი
დროსა და სივრცეში

image-1

უაკ 577:576.1:643

ISBN 978-9941-28-054-2 (PDF)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია: ისტორიულ ჭრილში რეგიონული საცხოვრისის ანალიზი, როგორც ავთენტური არქიტექტურული ლინგვისტიკის ფენომენისა დროსა და სივრცეში; თბილისის ქალაქგეგმარებითი ასპექტების ცვლილებების კონტექსტში, თბილისური საცხოვრისის გამჭოლი ანალიზი; თანამედროვე განზომილებაში, ახალი საცხოვრისის შესაბამისი სისტემისა და სტრუქტურის ჩამოყალიბების ტენდენციები (ბიოკლიმატურ-ოროგრაფიული და მზის განბნეული რადიაციის კონტექსტში). სალექციო კურსი შედგენილია იმ სილაბუსის მიხედვით, რომელიც შეიცავს ამ საგნის ძირითად მასალას.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები