ჯ. შენგელია

ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების
საფუძვლები

image-1

უაკ 66.087

ISBN 978-9941-28-051-1 (PDF)

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი მოიცავს ელექტროქიმიური თერმოდინამიკისა და კინეტიკის ძირითად დებულებებს, რომლებიც საფუძვლად უდევს ელექტროქიმიურ ტექნოლოგიებს. კურსში განხილულია ელექტროქიმიური პროცესების ინტენსიფიკაციისა და ელექტრული ენერგიის ხარჯის შემცირების გზები, არაპირდაპირი ელექტროქიმიური აღდგენისა და დაჟანგვის მეთოდების პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები, ჭიათურის მანგანუმის მადნის ბაზაზე ლითონური მანგანუმის, მანგანუმის დიოქსიდისა და კალიუმის პერმანგანატის ელექტროქიმიური წარმოების თანამედროვე ასპექტები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები