გ. ბუცხრიკიძე, პ. კოღუაშვილი, ჯ. ფანჩულიძე

მიწის ადმინისტრირება

image-1

უაკ 711.142:711.14

ISBN 978-9941-28-079-5

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

მიწის, როგორც სახელმწიფოს უდიდესი რესურსის სწორად მართვისათვის, ამ დარგში არსებული საკანონმდებლო ბაზის ათვისების, მიწის დაცვისა და რაციონალურად გამოყენების პრინციპების ცოდნისათვის – აუცილებელია თანამედროვე სპეციალისტის მომზადება.
წინამდებარე სახელმძღვანელო – „მიწის ადმინისტრირება“ – საქართველოში იბეჭდება პირველად და განკუთვნილია ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობების სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დააინტერესებს სახელმწიფო მოხელეებს, ეკონომისტებს, იურისტებსა და ეკოლოგებს.
ვიმედოვნებთ, სახელმძღვანელოს გამოცემა შეავსებს ამჟამად არსებულ ხარვეზს და შესაბამის წვლილს შეიტანს მომავალი სპეციალისტების მომზადების საქმეში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები