ნ. მერაბიშვილი

ზოგადი მიწათმოქმედება

image

უაკ 711.14

ISBN 978-9941-28-065-8 (PDF)

256 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში გაანალიზებულია ზოგადი მიწათმოქმედების მიზანი და ამოცანები, მისი განვითარების ეტაპები, მცენარის სასიცოცხლო ფაქტორები. განხილულია სარეველა მცენარეები, მათი კლასიფიკაცია და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები. ჩამოყალიბებულია მინდვრად „თესლბრუნვა“, ნიადაგის „ძირითადი“ და „ზედაპირული“, ასევე „თესვისწინა“ და „თესვისშემდგომი“ დამუშავება, ნიადაგის „ეროზია“, მათი სახეები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. განმარტებულია „მიწათმოქმედების სისტემები“.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სოფლის მეურნეობის სპეციალობის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.