ზ. არაბიძე, ა. აბშილავა

ნახშირმამდიდრებელი ფაბრიკების ტექნოლოგიური
დაპროექტება

image-1

უაკ 661.183.2

ISBN 978-9941-20-951-2

105 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ნახშირის გამდიდრების თანამედროვე ტექნოლოგიური სქემები და მოცემულია: მათი ანალიზი, რეკომენდაციები ნახშირის სხვადასხვა მეთოდით გამდიდრების ტექნოლოგიური სქემების შერჩევისა და გაანგარიშების შესახებ, ნახშირის გამდიდრების პროცესში გამოყენებული აპარატურის შერჩევისა და ტექნოლოგიური პარამეტრების გაანგარიშების საკითხები. სახელმძღვანელოში აგრეთვე განხილულია ნახშირმამდიდრებელი ფაბრიკის ტექნოლოგიური დაპროექტების ნორმები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს სამთო დარგში მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები