ა. სამადაშვილი

ბიზნესპროცესების ინჟინერინგი და
მენეჯმენტი

image-1

უაკ 638.244

ISBN 978-9941-20-968-0

201 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის პროცესების ორგანიზების საკითხები, სამეწარმეო გარემოს ცვლილებებთან მეტი მისადაგების მიზნით. წიგნის შინაარსის მიმდევრობა ისეთივეა, რა მიმდევრობითაც ატარებენ ბიზნესის რეორგანიზებას აღნიშნული მიზნის მისაღწევად.
წიგნში აღწერილია მიზეზები, რომლებიც დაუყოვნებლივ რეორგანიზებისკენ უბიძგებს დღევანდელ ბიზნესს, ასევე ის სტრატეგიული მოსაზრებები, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს ბიზნესის რეორგანიზებას. შემდეგ მოცემულია ტაქტიკური ფაქტორები: სამეწარმეო კომპანიების სტრუქტურირება, ბიზნესპროცესების ნაირსახეობები, მათი მოდელირება და ორგანიზაციის მუშაობის სიმულაცია ამ მოდელების გამოყენებით.
განკუთვნილია სტუ-ის მენეჯერული და ეკონომიკური სპეციალობების სტუდენტებისთვის, ასევე შესაბამისი მიმართულებით მომუშავე პრაქტიკოსებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები