ზ. ბარდაჩიძე, ს. ჭეიშვილი

ენერგოტექნოლოგიური სისტემები არაორგანულ
ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში


image-1

უაკ 546:621.311

ISBN 978-9941-28-118-1

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ენერგოქიმიურ-ტექნოლოგიური სისტემების შექმნის ძირითადი პრინციპები; წარმოდგენილია ენერგოტექნოლოგიური კვანძის ძირითადი ელემენტების დანიშნულება და მათში მიმდინარე პროცესების თერმოდინამიკური ანალიზი. მოცემულია რეკომენდაციები საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად და მოყვანილია ანგარიშები კონკრეტული თემების მაგალითზე.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის. ნაშრომი დახმარებას გაუწევს ქიმიურ ტექნოლოგიაში გამოყენებულ ენერგოტექნოლოგიურ სისტემებზე მომუშავე სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები