თ. ბარაბაძე, მ. კუმელაშვილი

საქართველოს ნავთობისა და გაზის
რესურსები

image

უაკ 622.323:662.764(479.22)

ISBN 978-9941-28-125-9 (PDF)

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს საქართველოს ნავთობგაზიანი რეგიონების გეოლოგიური აგებულება. ნავთობისა და გაზის რეგიონული და ლოკალური დაგროვების დამოკიდებულება გეოლოგიურ აგებულებაზე, ნავთობისა და გაზის საბადოების აგებულების კანონზომიერებით არსებული წარმოდგენის განმტკიცება, ნავთობისა და გაზის საბადოების გეოლოგიური კანონზომიერებები წიაღის ნავთობგაზიანობის პროგნოზირებისათვის.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები