გ. წულუკიძე

ერგონომიკის საფუძვლები

image

უაკ 331.015.11

ISBN 978-9941-28-126-6 (PDF)

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ერგონომიკის საგანი, მისი მიმართულებები – ანთროპომეტრია, საინჟინრო ფსიქოლოგია, შრომის ფიზიოლოგია და შრომის ჰიგიენა.
სალექციო კურსის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტს  ერგონომიკის, როგორც სემეცნიერო დისციპლინის, სწორად გააზრებაში,  სასწავლო მასალის სრულად ათვისებასა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ (საპროექტო) გამოყენებაში.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები