კ. დემეტრაშვილი, ი. შურღაია

ავტომატიზაციის ტექნიკური საშუალებები

image-1

უაკ 658.52.011.56

ISBN 978-9941-28-124-2 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მანქანათმშენებლობისა და სხვა ტიპის ინდუსტრიული წარმოების, ასევე მქუბუქი მრეწველობისა და სურსათის, საკვები პროდუქტებისა და თამბაქოს შეფუთვის საწარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის ტექნიკური საშუალებები და სატრანსპორტო-სასაწყობო სისტემების ფუნქციური, სტრუქტურული და კონსტრუქციული სქემების, გამოყენებული და რეკომენდებული აღჭურვილობის, ავტომატიზებული და ავტომატური უბნების, ხაზების, საამქროების დაპროექტების, აგების პრინციპები და ხერხები.
ნაშრომი გათვალისწინებულია მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები