ი. ელერდაშვილი-ლომიძე, ზ. ღვინიაშვილი

მოცულობითი ჰიდროამძრავების დაპროექტება

image

უაკ 62-82

ISBN 978-9941-28-122-8 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში ასახულია სხვადასხვა დანიშნულების მანქანაში ჰიდროსისტემების დაპროექტების საკითხები. მოცემულია ჰიდროსისტემის სქემები, რეკომენდაციები და კონსტრუქციული გადაწყვეტები, რომლებიც მიმართულია საიმედოობისა და ხანგამძლეობის გაზრდისათვის. განხილულია სიჩქარის რეგულირების ძირითადი პრინციპები ძალიან მცირე და ნახტომისებრი მიწოდებისას, სიჩქარის ავტომატური გადართვის ხერხები. კარგად არის გადმოცემული სისტემის მქ კოეფიციენტის გაზრდის საკითხები მუშაობაში თანამიმდევრულად ჩართული რამდენიმე შემსრულებელი მექანიზმის შემთხვევაში. აღწერილია ცილინდრებისა და ჰიდროამძრავების სინქრონული მუშაობა მათი პარალელური და თანამიმდევრული ჩართვისას.
ნაშრომი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები