ნ. ქოჩლაძე, გ. წულუკიძე

საკვირაო მობილური ბაზარი

მეთოდური მითითება

image-1

უაკ 061.47

ISBN 978-9941-28-129-7

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

მეთოდურ მითითებაში განხილულია საკვირაო მობილური ბაზრის წარმოშობის ისტორია, განვითარების ეტაპები, ორგანიზების თავისებურებები, მისი განმსაზღვრელი ძირითადი პირობები, მასში მიმდინარე პროცესები და ა.შ. ყურადღება გამახვილებულია საკვირაო მობილური ბაზრის ორგანიზების ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ბაზრის განთავსების ადგილის შერჩევის პრობლემები, სხვადასხვა ტიპისა და ფუნქციის მქონე დახლის დაპროექტების პრინციპები და სხვ.
მეთოდური მითითება განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები