თ. გოგიშვილი, მ. ლობჟანიძე

ენტომოლოგია – ზოოლოგიის საფუძვლებით

image

უაკ 595.70+59

ISBN 978-9941-28-091-7 (PDF)

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოკლედ არის მოცემული მწერების ანატომია, ბიოლოგია, ეკოლოგია, სისტემატიკა და კლასიფიკაცია; სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ძირითადი მავნებლები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები და საშუალებები.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების აგრარული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ის ასევე დახმარებას გაუწევს ენტომოლოგიის ხაზით მომუშავე სპეციალისტებს და მცენარეთა დაცვის დარგში მომუშავე პირებსაც.