თ. ჯავახიშვილი

მაგისტრალური მილსადენების ოპერატიულ-
დისპეტჩერული მართვის და ტელემექანიკის
სისტემები

image

უაკ 658.514:621.398

ISBN 978-9941-28-083-2 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მაგისტრალური ნავთობსადენების და გაზსადენების ოპერატიულ-დისპეტჩერული მართვის (ოდმ) და ტელემექანიკის თანამედროვე სისტემების ფუნქციები და გადასაწყვეტი ამოცანები, სტრუქტურა, მოქმედების პრინციპი და ასეთ სისტემებში გამოყენებული ძირითადი ტექნიკური საშუალებები. ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ოდმ-ის სისტემების არქიტექტურაზე, SCADA პაკეტებზე, რეალური დროის ოპერაციულ სისტემებსა და საკომუნიკაციო ქსელებზე. ოდმ-ის ძირითადი ასპექტები და აგების რეკომენდაციები გაკეთებულია საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების სისტემის მაგალითზე.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები