ნ. ჯიქია

ნავთობისა და გაზის დაგროვებების ძიებისას
ფორმაციული და ლითოლოგიურ-ფაციესური
ანალიზი

image-1

უაკ 622.323:622.324

ISBN 978-9941-28-089-4 (PDF)

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში გაშუქებულია ნავთობისა და გაზის დაგროვებების ძიებისას ფორმაციული და ლითოლოგიურ-ფაციესური ანალიზი. განხილულია ფორმაციის არსი, გამოყოფის პრინციპები და ტიპები; ნავთობგაზშემცველი ფორმაციები, ნავთობგაზშემცველი ფორმაციების რეგიონული ნავთობგაზიანი კომპლექსები; დანალექი ფაციესები და მათი წარმოშობისა და განაწილების კანონზომიერებები; ნავთობგაზშემცველი ფაციესები; რიტმულობის და ციკლურობის არსი, ციკლური ანალიზების მეთოდები; ნავთობგაზშემცველ ფაციესებსა და ფორმაციებში ნავთობისა და გაზის არასტრუქტურული ტიპის დაგროვების ძიების გეოლოგიურ-გეოფიზიკური კვლევის კომპლექსი.
სალექციო კურსი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიების მიმართულების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები