მ. კაპანაძე

მინისა და კერამიკის ზოგადი
ტექნოლოგია

image-1

უაკ 666.1:666.3/.7

ISBN 978-9941-28-086-3 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მინისა და კერამიკული წარმოების ჩასახვისა და განვითარების ისტორიული ასპექტები ისტორიამდელი პერიოდიდან დღემდე; დახასიათებულია ნაკეთობების ძირითადი სახეობები და მოცემულია მათი კლასიფიკაცია; აღწერილია ტექნოლოგიური სრულყოფის საფეხურები პრიმიტიული ნაკეთობებიდან თანამედროვე ნაწარმის ტექნოლოგიური დახასიათებით დამთავრებული; მოცემულია ნაკეთობათა დამზადების ზოგადი ტექნოლოგია და გამოყენებული ნედლეულის დახასიათება.   
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის; საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის; თსსა რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის (და არამარტო) ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები