ე. ბლიაძე

გეომონაცემთა ბაზები

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-28-097-9 (PDF)

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი მიმოიხილავს: გეომონაცემთა ბაზების შექმნის, გამოყენებისა და მართვის საბაზისო პრინციპებს, მრავალმომხმარებლიანი გეომონაცემთა ბაზების აგების, გამოყენებისა და მართვის საფუძვლებს.
კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები