ე. ბლიაძე

სამაგიდო გეოინფორმაციული
სისტემები

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-28-098-6 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი მიმოიხილავს: სამაგიდო გეოინფორმაციული სისტემის ArcGIS Spatial Analyst-ის შესაძლებლობებს სივრცით ანალიზში, რასტრული გამოსახულებებისა და ზედაპირების პროგრამულ დამუშავებას, სამაგიდო გეოინფორმაციული სისტემის ArcGIS Network Analyst-ის შესაძლებლობებს გეომონაცემთა ქსელურ ანალიზში. 
კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები