გ. ბუცხრიკიძე, რ. ენაგელი

მართული ობიექტების მათემატიკური
აღწერა

image-1

უაკ 622.7.016/.017:622.34

ISBN 978-9941-28-107-5 (PDF)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი მიმოიხილავს ერთ- და ორტევადობიან მატერიალურნაკადიან მართულ ობიექტებს; მათ ალგორითმულ სტრუქტურას სხვადასხვა არხით, მათ შორის შეშფოთების გაუთვალისწინებლად. განსაზღვრულია მართული ობიექტის მართული სიდიდე და პარამეტრები. განხილულია მაღალი რიგის მართული ობიექტის გამარტივების საკითხები, გაანგარიშებულია მართული ობიექტის გამარტივებულ განტოლებათა და გადაცემის ფუნქციის პარამეტრები. აგებულია წიაღისეულის მამდიდრებელი პროცესების – დამსხვრევის, დალექვის, ფლოტაციისა და მაგნიტური სეპარაციის მათემატიკური მოდელები, დამუშავებულია მართული სიდიდეების სტაბილიზაციის სისტემების ფუნქციური და ალგორითმული სტრუქტურები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები