გ. ბუცხრიკიძე, რ. ენაგელი

სამთო ელექტრომექანიკური დანადგარების
ელექტროუსაფრთხოება

image-1

უაკ 658.382.3:621.31.004.2

ISBN 978-9941-28-106-8 (PDF)

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

ნაშრომში განხილულია ადამიანის ორგანიზმზე ელექტროდენის ზემოქმედების შედეგად მიღებული დაშავების სახეები და შედეგები. გაანალიზებულია ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ ადამიანის სხეულის ელექტრული წინაღობის სიდიდეზე. განხილულია ელექტროდენის უსაფრთხოების კრიტერიუმები. მოცემულია სათავსების კლასიფიკაცია ელექტროდენით დაშავების საფრთხის მიხედვით და ელექტრომოწყობილობის კლასიფიკაცია ელექტროუსაფრთხოების მიხედვით. მოცემულია ინფორმაცია ელექტრული სქემის და ნეიტრალის რეჟიმის შერჩევის შესახებ. მოცემულია უსაფრთხოების  წესებით დადგენილი მოქმედ ელექტროდანადგარებზე სამუშაოების წარმოების წესები, სარემონტო სამუშაოთა შესრულებისას ელექტროუსაფრთხოების ზომები, საწარმოს ენერგეტიკოსის და ელექტროზეინკლის თანამდებობრივი მოვალეობები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები