რ. ენაგელი

ტექნოლოგიური პარამეტრების კონტროლი
მამდიდრებელ ფაბრიკებში

image-1

უაკ 622.7.09(075.8)

ISBN 978-9941-28-105-1 (PDF)

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მამდიდრებელ ფაბრიკებში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლის საშუალებები. კერძოდ, აღწერილია ფიზიკური სიდიდეები – მადნის და პულპის დონის, ხარჯის, სიმკვრივის, გრანულომეტრიული შედგენილობის გამზომი გადამწოდები და მათი სიგნალების ჩამწერი მეორეული ხელსაწყოები. განხილულია, ასევე, მადნისა და გამდიდრების პროდუქტების ნივთიერი შედგენილობის და პულპის იონური შედგენილობის კონტროლის საშუალებები. აღწერილია მამდიდრებელი პროცესების ტექნოლოგიური (რეჟიმული) პარამეტრების გაზომვის საშუალებები–დამსხვრევის პროცესში სამსხვრეველას ძრავას სიმძლავრის, დაქუცმაცების პროცესში წისქვილში მადნის მარაგის, დალექვის პროცესში სალექი მანქანის საგების სისქის (გაფხვიერების) გადამწოდები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები