ი. უგრეხელიძე

პოლიგრაფიული მასალები

image-1

უაკ 655.1

ISBN 978-9941-28-103-7 (PDF)

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ბეჭდვით მედიაში გამოყენებული  მასალები, მათი მიღებისა და დამუშავების მეთოდები, ფუნქციური დატვირთვის  სახეები, ასევე მათი კლასიფიკაცია. მოცემულია პოლიგრაფიული მასალების შენახვისა და აკლიმატიზაციის პირობები. ბეჭდვის პროცესში გასათვალისწინებელი ტექნიკური მახასიათებლები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამრეწველო ინჟინერიის პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები