ნ. ზედელაშვილი

ბეჭდვითი ნაწარმის ტექნოლოგიური
პროცესები

image-1

უაკ 655.3

ISBN 978-9941-28-104-4 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში „ბეჭდვითი ნაწარმის ტექნოლოგიური პროცესები“ ასახულია ის ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები, რომლებსაც ეფუძნება თანამედროვე ბეჭდვითი მედია. განხილულია სხვადასხვა ტიპის ოფსეტური მანქანები, მათი მუშაობის პრინციპები, ტექნოლოგიური პროცესები, ბეჭდვის სხვადასხვა სახეობა, აღწერილია ამ პროცესებში გამოყენებული მასალები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სამრეწველო ინჟინერიის პროგრამის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.