ნ. კოპალიანი

მიკროეკონომიკის საფუძვლები

image-1

უაკ 33

ISBN 978-9941-28-063-4

135 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მიკროეკონომიკის საკითხები პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის და ეკონომიკის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.
Robert E. Hall, Marc Lieberman. Microeconomics: Principles and Applications წიგნის მიხედვით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები