რ. მანაგაძე

ძიების გეოფიზიკური
მეთოდები

image-1

უაკ 550.83

ISBN 978-9941-28-137-2 (PDF)

256 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში აღწერილია საველე გეოფიზიკური მეთოდების ფიზიკური საფუძვლები, მიღებული შედეგების დამუშავება და ინტერპრეტაცია. განხილულია გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობები გეოლოგიური ამოცანების გადასაწყვეტად.
კურსში, კვლევის მეთოდები წარმოდგენილია ცალ-ცალკე. თითოეული მეთოდის ბოლოს განხილულია მისი გამოყენების პრაქტიკული მაგალითები წიაღისეულის საბადოთა ძებნა-ძიებისას.
სალექციო კურსი გამოადგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებს, ასევე წიაღისეულის საბადოთა ძებნა-ძიების სპეციალობების სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები