ტ. კვიციანი

აბსოლუტურად მყარი სხეულის
მექანიკა

image-1

უაკ 531.8

ISBN 978-9941-20-997-0 (PDF)

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია აბსოლუტურად მყარი სხეულის სტატიკური და დინამიკური წონასწორობა; ბმების დინამიკური რეაქციებისა და დამატებითი დინამიკური წნევების გამოთვლის, ასევე მყარი სხეულის სხვადასხვაგვარი მოძრაობისას მისი კინემატიკური და დინამიკური პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები; მყარი სხეულების ურთიერთდარტყმის შედეგების გამოკვლევა; სამშენებლო კონსტრუქციების მდგრადი წონასწორონის მდებარეობის განსაზღვრის ამოცანები მცირე რხევათა თეორიის გამოყენებით. მოყვანილია კონკრეტული ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები და შესაბამისი მეთოდური მითითებები.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები