დ. ტალახაძე, რ. სტურუა, ა. აბშილავა

მადნეული წიაღისეულის მამდიდრებელი
ფაბრიკების ტექნოლოგიური
დაპროექტება

image-1

უაკ 622.7

ISBN 978-9941-28-112-9 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ტექნოლოგიური და დამხმარე მოწყობილობების ტექნიკური მაჩვენებლები, რომლებიც საშუალებას იძლევა შევარჩიოთ საჭირო აპარატურა.
ამ რთული ამოცანის გადაწყვეტაში პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა ენიჭება მინერალური ნედლეულის გამდიდრების ტექნიკის შემდგომ სრულყოფას.
ლექციების კონსპექტი განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები