ე. ნიკოლაევა

დისტანციური ზონდირება

II ნაწილი

image-1

უაკ 654.9

ISBN 978-9941-28-109-9 (PDF) (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-111-2 (PDF) (მეორე ნაწილი)

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

ლექციების კურსის მიზანია დისტანციურ ზონდირების ძირითადი კონცეფციების სტუდენტებისთვის გაცნობა, როგორიცაა: გარემოს დისტანციური ზონდირების მრავალთემატური მონიტორინგის არსი და მისი წარმართვის პრაქტიკული მნიშვნელობა; დისტანციური ზონდირების ზონების უპირატესობები და უარყოფითი მხარე; დისტანციური ზონდირების მონიტორინგის ძირითადი მიმართულება; ძირითადი გლობალური მონიტორინგის სისტემების მიმოხილვა; მინერალური რუკების შექმნა დისტანციური ზონდირების მონაცემებით; დისტანციური ზონდირება მეწყერის და მიწისძვრის გეოდინამიკური პროცესების მონიტორინგში; დისტანციური ზონდირება ატმოსფერული პროცესების მონიტორინგში; ცეცხლის მონიტორინგი დისტანციური ზონდირების საფუძველზე; დისტანციური ზონდირება თოვლიან-ყინულიანი პროცესების, დისტანციური ზონდირება სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების, დისტანციური ზონდირება ტყის და დისტანციური ზონდირება სატრანსპორტო ქსელის მონიტორინგში; დისტანციური ზონდირება არქიტექტურული ობიექტების მონიტორინგში; დისტანციური ზონდირება სანაპიროს და ოკეანის მონიტორინგში.
ნაშრომი განკუთვნილია გეოინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები