ე. ნიკოლაევა

დისტანციური ზონდირება

I ნაწილი

image-1

უაკ 654.9

ISBN 978-9941-28-109-9 (PDF) (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-110-5 (PDF) (პირველი ნაწილი)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი გამიზნულია სტუდენტებისთვის დისტანციური ზონდირების ძირითადი კონცეფციის გასაცნობად, როგორიცაა: ძირითადი ცნებები და განმარტებები დისტანციური ზონდირებისას; დისტანციური ზონდირების განვითარების ეტაპები და ტექნოლოგიის პროგრესი; დისტანციური ზონდირების აპლიკაციები; დისტანციური ზონდირების ფიზიკური საფუძვლები; სხვადასხვა სატელიტური და აეროსისტემები, აქტიური და პასიური სენსორები; ლიდარის სისტემა; დისტანციური ზონდირების მონაცემების მახასიათებლები; დისტანციური ზონდირების მონაცემების ფორმატები; დისტანციური ზონდირების მონაცემების დამუშავება; დეშიფრირების მეთოდები: ვიზუალიზაცია და კლასიფიკაცია; წყლისა და მცენარეული ინდექსები.  სიხშირის თანაფარდობის მეთოდი.
ნაშრომი განკუთვნილია გეოინფორმატიკის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები