დ. ტალახაძე, ა. აბშილავა, ნ. დოლიძე

მადნეული წიაღისეულის გამდიდრების
ტექნოლოგიები

image-1

უაკ 622.7

ISBN 978-9941-28-113-6 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში წიაღისეულის კლასიფიკაცია, საქართველოს ძირითადი მინერალური რესურსები, მათი კლასიფიკაცია, მადნეული საბადოდან წიაღისეულის მახასიათებელი სინჯების აღების მეთოდები, ტექნოლოგიური სინჯების სახეობა, ტექნოლოგიური სინჯის ნივთიერი შედგენილობის შესწავლის მეთოდები, გრავიტაციული, მაგნიტური, ფლოტაციური მეთოდებით გამდიდრებაზე კვლევები. განხილულია მძიმე ფერადლითონიანი მადნების საბადოები, მათი გადამუშავების ფლოტაციური და კომბინირებული ტექნოლოგიები.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები