გ. გაგოშიძე

ტყეთმცოდნეობა

image-1

უაკ 634.0.2

ISBN 978-9941-28-148-8 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია ღრმა ანალიზი ზოგადად ტყისა და ამ უნიკალური ბუნებრივი რესურსის ეკოსისტემების შესახებ, მათი გენეზისის, დაცვის, მოვლისა და განახლების, სახეობათა ცვლის, ტყის ტიპების, უმთავრესი დაცვითი ფუნქციების შესახებ, ტყეზე მოქმედი ეკოლოგიური ფაქტორებისა და თვით ტყის გავლენის შესახებ ამ ფაქტორებზე, გეოგრაფიასა და სხვ.
გამოცემა განკუთვნილია სატყეო საქმის სპეციალობის სამივე საგანმანათლებლო საფეხურის სტუდენტებისათვის, ასევე გარემოს დაცვის ლანდშაფტური არქიტექტურისა და აგრარულ სფეროში დასაქმებული პროფესიონალებისა და მოყვარულთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები