გ. გაგოშიძე

დენდროლოგია
(ფარულთესლოვანები)

image-1

უაკ 634.0.17

ISBN 978-9941-28-147-1 (PDF)

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია საქართველოში ბუნებრივად გავრცელებული ფარულთესლოვანი მერქნიანების დიფერენცირების პრინციპები მორფომეტრული მახასიათებლების მიხედვით, ცალკეულ სისტემატიკურ ერთეულებში გაერთიანებული ტყისშემქმნელი ძირითადი სახეობების ბიოლოგიურ-ეკოლოგიური დახასიათება, მათი სამეურნეო მნიშვნელობის თავისებურებები და სხვა.
გამოცემა განკუთვნილია სატყეო საქმის სპეციალობის სამივე საგანმანათლებლო საფეხურის სტუდენტებისათვის, ასევე გარემოს დაცვის ლანდშაფტური არქიტექტურისა და აგრარულ სფეროში დასაქმებული პროფესიონალებისა და მოყვარულთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები