ჯ. ბერიძე, შ. კვირკველია

ფიჭური მობილური კავშირის ქსელების
დაპროექტების საფუძვლები

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-28-161-7 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია მობილური კავშირის ქსელების დაპროექტების საკითხები. დღეისათვის არსებობს ქსელების ხუთი თაობა, კიდევ უფრო მეტი ტექნოლოგია და ამ ტექნოლოგიათა სახესხვაობები, ვერსიები. შესაბამისად, საჭიროა მაღალი კვალიფიკაციისადა ცოდნის მქონე ტექნიკური პერსონალი.
უნდა აღინიშნოს, რომ კურსში დაპროექტების საკითხები გამოყოფილია ტექნოლოგიების მიხედვით და ხაზგასმულია თუ რა არის საერთო ამ ტექნოლოგიებისათვის და რა არის სპეციფიკური კონკრეტული ტექნოლოგიისათვის. ნაჩვენებია თუ როგორია ძირითადი რესურსების განაწილების ალგორითმები, როგორ უნდა შეფასდეს ქსელის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და საჭიროების შემთხვევაში როგორ უნდა მოხდეს მათი გაუმჯობესება. კურსის პრაქტიკულ ნაწილში თეორიულ/პრაქტიკულ გამოთვლებთან ერთად გამოყენებულია პროგრამული საშუალებები, ქსელების დაპროექტების კომპიუტერული ხელსაწყოები ასევე ვიზუალიზაციის მეთოდები რაც ამყარებს მიღებულ თეორიულ ცოდნას.
სალექციო კურსი იკითხება ბაკალავრიატის სტუდენტთა მომზადებისათვის ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებო პროგრამით, მეოთხე კურსზე.
გამოცემა განკუთვნილია არამარტო ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, არამედ ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისთვისაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები