თ. კუპატაძე, ე. აბჟინავა

გაზომვები სატელეკომუნიკაციო ტექნიკაში

image-1

უაკ 389

ISBN 978-9941-28-164-8 (PDF)

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია გაზომვების მეტროლოგიური საფუძვლები, წრედების, სიგნალებისა და სატელეკომუნიკაციო აპარატურის პარამეტრების გაზომვის მეთოდები, სატელეკომუნიკაციო ტექნიკასა და მაუწყებლობაში გამოყენებულ სიხშირეთა  სრულ დიაპაზონში. დასაბუთებულია საზომი საშუალებებისადმი წაყენებული მოთხოვნები და წარმოდგენილია გაზომვის სტრუქტურული სქემები.
სალექციო კურსი, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები