თ. კუპატაძე

შესავალი სპეციალობაში

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-28-163-1 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში გამოყენებულ ტერმინთაგანმარტება: კრედიტი, სასწავლო დატვირთვა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, სტუდენტის აქტივობის შეფასება, შუასემესტრული, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები, კრედიტის შესრულება, სტუდენტის დამოუკიდებლად მუშაობის საათები. დაწვრილებით არის წარმოდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამის – „ტელეკომუნიკაცია“ აღწერა. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა და დასაქმების ფორმულა, რომელიც კურსდამთავრებულს კარნახობს თუ რა კომპეტენციები (ცოდნა და მისი გამოყენების უნარი) უნდა ჰქონდეს, რომ იყოს მოთხოვნადი კომპანიის/ფირმისათვის.
ლექციების კურსში განხილულია ტელეკომუნიკაციის დარგთან დაკავშირებული ის გამოგონებები, რომლებმაც შეცვალა მსოფლიო; განმარტებულია დარგობრივი ტერმინები: ელექტროკავშირგაბმულობა; საინფორმაციო ტექნოლოგიები; ტელეკომუნიკაცია; ინფოკომუნიკაცია; აგრეთვე საინფორმაციო რევოლუციის ეტაპები, მისი ჩანასახიდან დღემდე და მათი დანიშნულება. განმარტებულია შინაარსობრივად ტელეკომუნიკაციის მეცნიერებასა და ტექნიკაში გამოყენებული ზომის ერთეულები და აღრიცხვის სისტემები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სწავლების პირველი წლის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე საშუალო სკოლების დამასრულებელი კლასების მოსწავლეებთან პროფესიული ორიენტაციის სამუშაოების ჩასატარებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები