ლ. გვერდწითელი, ჯ. გუგეშიძე, მ. გუგეშიძე

გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის
საშუალებები და მეთოდები

III ნაწილი

image-1

უაკ 577.4:628.394

ISBN 978-99940-955-0-6 (PDF) (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-154-9 (PDF) (მესამე ნაწილი)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ზედაპირული წყლების გამაჭუჭყიანებელი მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციების განსაზღვრა ფოტოკოლორიმეტრიული და ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრული მეთოდებით. მათი შესწავლა და გამოყენება დაეხმარება როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სტუდენტებს დამოუკიდებელი მუშაობის დროს წყლის ხარისხის დადგენაში.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური, მეტალურგიული, ასევე სამთო-გეოლოგიური, ჰიდროტექნიკის, თბოენერგეტიკის, მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, რათა აწარმოონ სამრეწველო ჩამდინარე წყლების კონტროლი, შეარჩიონ გაწმენდის მეთოდები და დაიცვან წყალსატევები დაბინძურებისაგან.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები