ნ. ნათბილაძე, მ. ყიფშიძე

სარეკლამო პროდუქციის კონსტრუირება
და გაფორმება

image-1

უაკ 659.127:659.132

ISBN 978-9941-28-205-8 (PDF)

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მიმოხილულია სამრეწველო პროდუქციის ბრენდის მოდელირების, კონსტრუირებისა და ტექნოლოგიური დამუშავების მეთოდები, საჭირო მონაცემების შეგროვების, განმარტებისა და მათი გაანალიზების გზები, საფირმო სტილის ძირითადი ელემენტები და მახასიათებლები, განხილულია ბრენდის შექმნაში მარკეტინგისა და პიარის სპეციალისტების როლი.
გამოცემა განკუთვნილია სამრეწველო ინჟინერიის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ის დააინტერესებს იმ პირებსაც, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია პოლიგრაფიულ მრეწველობასთან.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები