ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია

გენეტიკური მინერალოგია

image-1

უაკ 549

ISBN 978-9941-28-204-1 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია გენეტიკური მინერალოგიის არსი და ამოცანები, მინერალების გენეზისი და მათი გენეტიკური ნიშნები ცალკეული გეოლოგიური პროცესების შესაბამისად.
გამოცემა გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ის გარკვეულ დახმარებას გაუწევს მინერალოგიით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები